ระบบปัญญาประดิษฐ์ในการประเมินการใส่หน้ากากอนามัย | AiMASK

รายงานประจำวันที่

-

ร้อยละการใส่หน้ากาก ถูกต้อง